Επιγραφές περιηγητών στην Άνω Πειρήνη

Παρουσιάζονται οκτώ από σύνολο, περίπου, 26 επιγραφών, οι οποίες εντοπίζονται εκατέρωθεν της κλίμακας εισόδου και επί της πρόσοψης της κρήνης της Άνω Πειρήνης στον Ακροκόρινθο. Χρονολογούνται πιθανώς τον 1ο-2ο αι. μ.Χ. Η παρούσα ομάδα ελληνικών και ρωμαϊκών επιγραφών προέρχεται από την αριστερή παραστάδα της πρόσοψης (α-ζ) (εικ. 9) και τον τοίχο αριστερά της κλίμακας εισόδου (η) (εικ. 10):

α) Ἐμνήσθη Οὐδησ...(?)

β) LUCRIO / V·ID(US)· A(PRILES)

γ) Φιλωνᾶς / Ζωσίμη / Νικoπιλις (?)

δ) [P]HILERO[S] / · A(NTE) ·D(IEM) III / [ID]US (?) SEP(TEMBRES)

ε) MUSSIUS / XII K(ALENDAS) A(PRILES) ή A(UGUSTAS)

στ) R

ζ) ()μνήσθη Ἀλέουστος

η) Φιλωνᾶς / Διονυσίου / ἐπ’ἀγαθῷ / ἐμνήσθ / η

Παρατηρείται ανομοιομορφία ως προς τη χάραξη των γραμμάτων και το μέγεθός τους ποικίλλει από 2,5 έως 20 εκ. Στο παρελθόν, διαφορετικές αναγνώσεις έχουν προταθεί για τις επιγραφές και εδώ ακολουθείται η ανάγνωση του Broneer.

Οι επιγραφές φαίνεται να δημιουργήθηκαν από περιηγητές ή και από ανθρώπους που εργάστηκαν στον χώρο. Τα ονόματα είναι αναγνωρίσιμα από άλλες επιγραφές. Οι ελληνικές ακολουθούν συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος απαντάται στον Πλούταρχο (Περί Πολυπραγμοσύνης 11: …ἐμνήσθη ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος ἐπ’ἀγαθῷ…), αλλά και σε άλλες επιγραφές από την Ελλάδα και την Αίγυπτο και φαίνεται να συνδέεται κυρίως με ιερούς χώρους ή χώρους μνήμης.

Οι ρωμαϊκές επιγραφές ακολουθούν έναν απλό τύπο με αναφορά του ονόματος και της ημερομηνίας. Χρησιμοποιείται το ηλιακό, Ιουλιανό, ημερολόγιο, με την εκφορά να γίνεται ανάστροφα, σύμφωνα με το παλιότερο, σεληνιακό ημερολόγιο.

Μανώλης Παπαδάκης, αρχαιολόγος, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθήνας, Ανασκαφές Κορίνθου