Επιγραφή του μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτας Αθανασίου στον ναό Παναγίας Παρηγορήτισσας στην Άρτα

Χρονολόγηση μνημείου: τέλη 13ου αιώνα

Προέλευση: Ναός Παναγίας Παρηγορήτισσας Άρτας

Περιγραφή

Πολύστυλη εξίτηλη καλλιγραφική επιγραφή που βρίσκεται σε κίονα, στη βόρεια πλευρά του γυναικωνίτη του βυζαντινού ναού της Παρηγορήτισσας. Η επιγραφή αναφέρει:

+ ἦλθεν ἐνταῦθα [……]

μ(ητ)ροπολίτ(ης) ναυπάκτου α(ρ)τ(ης)

κῦρ αθανάσιος ἐν ἔτει [….]

ζμή* ἐν μηνί [..] ἰουνίω

την ἡμέραν τῶν δώδεκα

ἀποστόλ(ων) μου …. κ(αὶ) ὁ θ(εό)c

νὰ τὸν πολιχρονίσι

κ(αί) να ἔχουμε κ(αί) ἡμεῖς (;) την (;)

εὐχήν του …….

του          ζαω

 Η χρονολογία ζμή=7048 αντιστοιχεί στο έτος 1539/1540

Παρατηρήσεις

Η επιγραφή αποτελεί ενδιαφέρουσα μαρτυρία της επίσκεψης του Αθανασίου, μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτας, στην Παρηγορήτισσα, το έτος 1539/40, την ημέρα των αγίων Αποστόλων. Ο Αθανάσιος υπήρξε μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης, σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους, κατά τα έτη 1520-1540.

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, Δρ αρχαιολόγος, προϊσταμένη ΕΦΑ Άρτας