Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Όροι Χρήσης
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (εφεξής ΕΦ.Α.Π.Α.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τηρεί διάφορους ψηφιακούς κόμβους. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής επισκέπτης/χρήστης) δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, πληροφόρησης, καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν το Υπουργείο υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη, η πλοήγηση, η αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτών και η παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει και συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων ως κάτωθι όρων χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου, των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την πρότερη της χρήσεως του διαδικτυακού τόπου προσεκτική ανάγνωση και την ανεπιφύλακτη συμφωνία και αποδοχή των ως κάτωθι όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, που περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, σε αρχεία, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, βίντεο και εφαρμογές λογισμικού.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντα δικτυακού τόπου καθώς και των λοιπών ψηφιακών κόμβων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΦΑΠΑ και του επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Ο επισκέπτης/χρήστης των διαδικτυακών τόπων της ΕΦΑΠΑ υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους και ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του ή/και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών στους πολίτες.

2. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εγγράφων, κειμένων, αρχείων, ειδήσεων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, εφαρμογών λογισμικού και παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των παρόντων διαδικτυακών τόπων καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟΑ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153). Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.th-ink.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα (ν. 2121/1993). Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η ΕΦΑΠΑ για το ανωτέρω, μη περιοριστικά αναφερόμενο, περιεχόμενο του ιστοτόπου, έχει το δικαίωμα να αναρτά, προβάλει δημόσια, αναπαράγει, πολλαπλασιάζει, διαθέτει, εκμεταλλεύεται και γενικότερα να το χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο με μέσο συμβατικό ή ηλεκτρονικό ή εν γένει ψηφιακό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Η ΕΦΑΠΑ έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε να μεταβάλει, τροποποιεί, περικόπτει, αφαιρεί, παραλλάσσει και συνθέτει κατά την κρίση του το περιεχόμενο που αναρτάται στον διαδικτυακό του κόμβο, τόσο στο σύνολό του όσο και στα επιμέρους αναρτώμενα στοιχεία (κείμενα, εικόνες, βίντεο κλπ). Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική ή Βιομηχανική Ιδιοκτησία τρίτων προσώπων δεν καλύπτεται. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης. Έργα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.th-ink.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης και πληροφόρησης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους. Δεν θεωρούνται τρίτοι οι, πάσης φύσεως εργασίας και ειδικότητας/κατηγορίας, υπάλληλοι του Υπουργείου, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Δημοσίων Μουσείων και οι πάροχοι υπηρεσιών ή/και έργου ψηφιακής φωτογράφησης/κινηματογράφησης/καταλογογράφησης μνημείων, χώρων ή τόπων, εκδηλώσεων, συναυλιών κ.λπ. της ΕΦΑΠΑ και εν γένει όσοι έχουν εκχωρήσει, παραχωρήσει και μεταβιβάσει εγγράφως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία τα δικαιώματά τους επί του υλικού που αναρτάται στο διαδικτυακό κόμβο new.culture.gr.

3. Άδεια Χρήσης
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.callos.culture.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν χωρίς προηγούμενη άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή διαφημιστικής ή άλλης εκμετάλλευσης, χωρίς άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό σκοπό ή διαφημιστικό σκοπό και πάντα υπό τον όρο αναφοράς της πηγής προέλευσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ). Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσει το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.th-ink.gr εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης ή εκχώρησης ή διαφήμισης ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης, ή παραχώρησης ή τροποποίησης ή «φόρτωσης» με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε ό,τι αφορά στα θέματα χρήσης, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό σκοπό απεικονίσεων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων που προστατεύονται από το ν. 3028/2002 “Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς” (Α΄153), επισημαίνουμε ότι εφαρμόζεται το άρθρο 46 παρ. 7 ν. 3028/2002 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12-9-2005 – ( Β’ 1491) “Καθορισμός τελών α) φωτογράφησης – κινηματογράφησης – βιντεοσκόπησης. “, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία καθορίζει τις διαδικασίες αδειοδότησης, το ύψος του τέλους και τοντρόπο είσπραξής του και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται η διαδικασία αδειοδοτήσεων χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονικούς τίτλους στο Διαδίκτυο ή
Ενδοδίκτυο, σε ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-book) και στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και ηλεκτρονικών ξεναγών. Το Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΠΟΑ) αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο των δικαιωμάτων επί του περιεχομένου αυτών των εικόνων. Συνεπώς το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των εσόδων από την απεικόνιση μνημείου (κινητού ή ακινήτου) και τη χρήση αυτών σε οποιοδήποτε μορφή.
Περαιτέρω, με το ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) προβλέπεται ειδική εξαίρεση για την πολιτιστική κληρονομιά από την περαιτέρω χρήση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς για την «προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία βανδαλισμό, λανθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002».

4. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου
Το www.th-ink.gr ή/και τα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η ΕΦ.Α.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών.
Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η ΕΦ.Α.Π.Α. δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η ΕΦ.Α.Π.Α. σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες απότο χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια ή αποτέλεσμα της επικοινωνίας- ιδέες, αντιλήψεις και ενέργειες. Η ΕΦ.Α.Π.Α. δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης παραχωρεί δια του παρόντος άδεια χρήσης στην ΕΦ.Α.Π.Α., ως κύριο του διαδικτυακού όλων των έργων δεκτικών προστασίας σύμφωνα με το ν. 2121/1993 που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και τα έντυπα επικοινωνίας, καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση η ΕΦ.Α.Π.Α. δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν φέρει ευθύνη (ούτε καν από αμέλεια) για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για αποκατάσταση τυχόν οποιαδήποτε ζημίας (θετική, ειδική ή αποθετική, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) του χρήστη / επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης παρέχει περιεχόμενο (π.χ. αρχεία, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, εφαρμογές λογισμικού, πληροφορίες, ονόματα, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων του «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη, υποτιθέμενη, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, με οποιοδήποτε τρόπο, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Η ΕΦ.Α.Π.Α. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Κόμβου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ως άνω δικτυακού τόπου ή των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα και ότι οι τυχόν ατέλειες θα διορθώνονται, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για το διαδικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

5. Προστασία από Κακόβουλο Λογισμικό «Ιούς».
Στην ΕΦ.Α.Π.Α. καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον ως άνω αναφερόμενο Δικτυακό Τόπο, καθώς και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (ιούς) των διακομιστών του και των εξυπηρετητών (servers) που τον φιλοξενούν. Δεδομένης της μορφής και της δομής του Διαδικτύου, η ΕΦ.Α.Π.Α. δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας, οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτών του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές, μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη / επισκέπτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.

6. Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών
Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου των δικτυακών τόπων δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης μας.

7. Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση και διευκόλυνση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχεται η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα, ούτε δύναται να ελέγχει την ανανέωση του περιεχομένου των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν γίνεται παραπομπή μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Η ΕΦ.Α.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με ατομική του ευθύνη. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης / επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου www.th-ink.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτήν. Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο www.th-ink.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

8. Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο.
Η ΕΦ.Α.Π.Α. ενθαρρύνει τους χρήστες στη δημιουργία υπερσυνδέσεων προς το διαδικτυακό του τόπο www.th-ink.gr και οι χρήστες δεν υποχρεούνται να ζητούν την άδεια της ΕΦ.Α.Π.Α. για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες της ΕΦ.Α.Π.Α. μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα της ΕΦ.Α.Π.Α. στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο.

9. Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου
Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες/επισκέπτες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα. Περαιτέρω χρήση του περιεχομένου που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.th-ink.gr γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α’), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

10. Δεδομένα Χρηστών
Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου η ΕΦ.Α.Π.Α. δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες είτε συγκεντρώνονται κατά την πλοήγησή τους. Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων και υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν.3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν. Ο χρήστης / επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο www.th-ink.gr, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί.
Η ΕΦ.Α.Π.Α. δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί τούτο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς την ΕΦ.Α.Π.Α.
Η ΕΦ.Α.Π.Α. δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών / επισκεπτών των παρόντων διαδικτυακών τόπων. Η ΕΦ.Α.Π.Α. δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή εκτός εάν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπυ και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της. Η ΕΦ.Α.Π.Α. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες / επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου www.th-ink.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Δια του διαδικτυακού τόπου www.th-ink.gr δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών των αυτών διαδικτυακών τόπων χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση «cookies» για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η ΕΦ.Α.Π.Α. μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η ΕΦ.Α.Π.Α. δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δικτυακών τόπων τρίτων φορέων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

11. Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΦ.Α.Π.Α. και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και τους δεσμεύει. Η ΕΦ.Α.Π.Α. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Αρμόδια για την επίλυση κάθε ανακύπτουσας διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, ενώ εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τον ιστότοπο μπορείτε να απευθυνθείτε στο efaath@culture.gr